Stanovy spolku Národy Podyjí
Statuten des Vereins Thayavölker

§1. Úvodní ustanovení
Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

Název spolku: Der Verein führt den Namen 

Národy Podyjí

Thayavölker

Sídlo v České republice: Er hat seinen Sitz in der Tschechischen Republik in:

Husova 68/41
692 01 Mikulov

Sídlo v Rakousku:  Er hat seinen Sitz in Österreich in:

Lössweg 3/7/3
1220 Wien

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdru­žující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Der Verein ist freiwillig und unabhängig und vereint Mitglieder auf der Basis gemeinsamer Interessen. Der Verein ist juristische Person.
Spolek vyvíjí svou činnost na území spolkové země Dolnorakousko jakož i na území Jižní Moravy. Zakládání místních organizací se předpokládá. Der Verein erstreckt seine Tätigkeit auf das Gebiet des Bun-deslandes Niederösterreich sowie des Südmährens. Die Er-richtung von Zweigvereinen ist beabsichtigt.

§2. Cíle spolku
Vereinszweck

Cílem spolku je zlepšování soužití a vzájemnosti mezi národnostními skupinami v regionu Podyjí. Der Vereinszweck ist das Verbessern des Zusammenlebens und der Gegenseitigkeit unter den in der Region Thaya lebenden Volksgruppen.

§3. Prostředky k dosažení cílů spolku
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

Cílů spolku má být dosahováno ideovými a materiálními prostředky. Der Vereinszweck soll durch ideelle und materielle Mittel erreicht werden.

1. Ideové prostředky spolku jsou
Als ideelle Mittel dienen

 

a) Práce s veřejností směřující ke zvýšení informovanosti o národnostních skupinách v regionu a) Öffentlichkeitsarbeit, welche die Aufklärung über die in der Region lebenden Volksgruppen zum Ziel hat.
b) Zprostředkovávání kontaktů a koordinace aktivit mezi jednotlivými skupinami b) Vermittlung von Kontakten und Koordinierung der Aktivitäten zwischen den Volksgruppen

2. Potřebné materiální prostředky mají být získávány z:
Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:

a) Zápisného a členských příspěvků a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge
b) Výnosů z akcí a podnikatelských aktivit spolku b) Erträgnisse aus Veranstaltungen und vereinseigenen Unternehmungen
c) Sponzoringu, darů, sbírek, odkazů, nadačních a jiných věnovaných prostředků c) Sponsoring, Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse, Stiftungen und sonstige Zuwendungen
d) Prostředků z veřejných zdrojů d) Mittel aus der öffentlichen Hand

§4. Členství
Mitgliedschaft

1. Nabývání členství
Erwerb der Mitgliedschaft

a) Řádnými členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. a) Ordentliche Mitglieder des Vereins können physische sowie juristische Personen werden, die mit den Zielen und Statuten des Vereins übereinstimmen.
b) Mimořádnými členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které činnost spolku podporují zvýšenými členskými příspěvky či jiným způsobem. b) Außerordentliche Mitglieder können physische sowie juristische Personen werden, die die Vereinstätigkeit durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrages oder in einer anderen Form fördern.
c) O přijetí za řádného či mimořádného člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo spolku. Členství může být zdůvodněně odmítnuto. c) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentli-chen Mitgliedern entscheidet der Vorstand auf Grund eines schriftlichen Antrags. Die Aufnahme kann unter Angabe von Gründen verweigert werden.
d) Valná hromada jmenuje na návrh předsednictva čestnými členy osoby s mimořádnými zásluhami pro spolek anebo pro jeho cíle d) Die Generalversammlung ernennt auf Antrag des Vorstan-des Personen mit besonderen Verdiensten um den Verein oder seine Ziele zu Ehrenmitgliedern.
e) Členství vzniká dnem přijetí za člena. e) Die Mitgliedschaft entsteht an dem Tag der Aufnahme
f) Před vznikem spolku jsou členové předběžně přijímáni přípravným předsednictvem. Členství nabude platnosti dnem vzniku spolku. f) Vor Konstituierung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedern durch die Proponenten. Diese Mitgliedschaft wird erst mit der Konstituierung des Ver-eins wirksam
g) Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané na žádost člena předsednictvem. g) Als Nachweis der Mitgliedschaft dient eine auf Ansuchen des Mitglieds durch den Ausschuss ausgestellte Mitglied-schaftsbestätigung.

2. Zánik členství
Beendigung der Mitgliedschaft

a) Členství zaniká úmrtím, u právnické osoby ztrátou statutu právnické osoby, vystoupením, vyloučením a zánikem spolku. a) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch Austritt, durch Ausschluss und durch Auflösung des Vereins.
b) Vystoupení je možné k 31. prosinci každého roku. Musí být sděleno předsednictvu písemně nejméně 1 měsíc předem. Opožděná sdělení nabývají platnosti až k dalšímu termínu pro vystoupení. Za datum sdělení platí datum podání. b) Der Austritt kann nur mit 31. Dezember jeden Jahres erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens 1 Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich.
c) Předsednictvo může vyloučit člena, který  přes dvojí písemné upomenutí a poskytnutí přiměřené lhůty delší šesti měsíců zaostává s placením členských příspěvků. Povinnost k úhradě dlužných příspěvků tím není dotčena. c) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.
d) Pro hrubé porušení jiných členských povinností či pro nečestné jednání může na návrh předsednictva valná hromada vyloučit řádného či mimořádného člena anebo odejmout čestné členství. d) Wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens kann die Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes ein ordentliches oder außerordentliches Mitglied ausschließen oder die Ehrenmitgliedschaft aberkennen.

§5.Práva a povinnosti členů
Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Členové mají právo 1. Die Mitglieder sind berechtigt
a) podílet se na činnosti spolku a zúčastňovat se všech jeho podniků a) an der Vereinstätigkeit und an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen
b) být informován o termínech a programu jednáních předsednictva a být těmto jednáním přítomen b) über Termine und Programm der Vorstandsitzungen informiert zu werden und den Sitzungen beizuwohnen
c) využívat zařízení spolku c) Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen
d) volit do orgánů spolku d) die Vereinsorgane zu wählen
e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. e) sich an die Vereinsorgane zu wenden und ihre Stellungnahme anfordern
f) Řádní a čestní členové od 18 let mají právo být voleni do orgánů spolku f) Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder ab 18 Jahre sind berechtigt, in die Vereinsorgane gewählt zu werden
2. Členové jsou povinni 2. Die Mitglieder sind verpflichtet
a) dle svých možností se aktivně podílet na plnění cílů spolku a) die Ziele des Vereins nach Kräften aktiv zu fördern
b) zdržet se všeho, co by mohlo poško-dit cíle a dobré jméno spolku b) alles zu unterlassen, worunter der Zweck und das Ansehen des Vereins Abbruch erleiden könnte
c) respektovat stanovy spolku a roz-hodnutí jeho orgánů c) die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Ver-einsorgane zu beachten
d) Řádní a mimořádní členové jsou povinni včas platit zápisné a členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou. d) Ordentliche und außerordentliche Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet

§6.     Orgány spolku
Vereinsorgane

Orgány spolku jsou Organe des Vereines sind
1.     valná hromada 1.     die Generalversammlung
2.     předsednictvo 2.     der Vorstand
3.     revizor 3.     die Rechnungsprüfer
4.     smírčí soud 4.     das Schiedsgericht

§7.     Valná hromada
Die Generalversammlung

1.     Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 1.     Die Generalversammlung ist das höchste Vereinsorgan.
2.     Řádnou valnou hromadu svolává předsednictvo každoročně. 2.     Die ordentliche Generalversammlung wird durch den Vorstand jährlich einberufen.
3.     Předsednictvo svolá mimořádnou valnou hromadu do šesti týdnů na základě svého rozhodnutí, na základě rozhodnutí valné hromady, když o to písemně požádá nejméně desetina členů anebo na žádost revizorů. 3.     Eine außerordentliche Generalversammlung wird durch den Vorstand auf Beschluss des Vorstandes, der Generalversammlung oder auf schriftlichen begründeten Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen sechs Wochen einberufen.
4.     Na valné hromady jsou písemně zváni všichni členové spolku nejméně tři týdny před jejím konáním. Pozvánka obsahuje program a potřebné podklady. 4.     Zu den Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens drei Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung und der notwendigen Unterlagen zu erfolgen.
5.     Příspěvky k valné hromadě jsou podávány předsednictvu v písemné podobě nejméně tři dny před jejím konáním. 5.     Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen.
6.     Platná rozhodnutí s výjimkou rozhodnutí o svolání mimořádné valné hromady mohou být přijata pouze na základě programu valné hromady. 6.     Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst werden.
7.     Všichni členové spolku mají právo účastnit se valné hromady a volit. Každý člen má jeden hlas. Právnické osoby jsou zastoupeny zplnomocněnou osobou. Písemné zplnomocnění jiného člena spolku k hlasování je přípustné. 7.     Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahme- und stimmberechtigt Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig.
8.     Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti poloviny členů spolku nebo jejich zástupců. Pokud valná hromada není ve stanovenou hodinu usnášení schopná, koná se valná hromada se stejným programem o 30 minut později a je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných. 8.     Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller Mitglieder bzw. ihrer Vertreter beschlussfähig. Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist.
9.     Volby a usnášení valné hromady se uskutečňují zpravidla prostou většinou hlasů přítomných. Rozhodnutí, kterými se mění stanovy spolku anebo kterým se spolek rozpouští, vyžadují kvalifikované většiny dvou třetin odevzdaných platných hlasů. 9.     Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
10.  Valné hromadě předsedá předseda, v případě že to není možné místopředseda. Nemůže-li ani místopředseda, předsedá valné hromadě nejstarší z přítomných členů předsednictva. 10.  Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§8.     Činnost valné hromady
Aufgabenkreis der Generalversammlung

Valné hromadě jsou vyhrazeny následující úkony: Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
1.     Příjímání a schvalování úkolů spolku pro příslušné období, výroční zprávy, rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření 1.     Entgegennahme und Genehmigung der Vereinaufgaben für die nächste Periode, des Rechenschaftsberichtes, des Vereinsbudgets und des Rechnungsabschlusses
2.     Rozhodování o návrzích 2.     Beschlussfassung über den Voranschlag
3.     Volba, jmenování a uvolňování členů představenstva a revizora, schvalování právních úkonů mezi členy představenstva a revizorem na jedné a spolkem na druhé straně 3.     Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und des Rechnungsprüfers; Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Vorstandsmitgliedern und Rechnungsprüfer mit dem Verein
4.     Zproštění předsednictva 4.     Entlastung des Vorstandes
5.     Stanovení výše zápisného a členských příspěvků 5.     Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge
6.     Jmenování čestných členů 6.     Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
7.     Rozhodnutí o vyloučení člena a odejmutí čestného členství pro hrubé porušení členských povinností či pro nečestné jednání 7.     Beschlussfassung über Ausschluss eines Mitglieds oder Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten oder wegen unehrenhaften Verhaltens
8.     Rozhodnutí o změnách stanov a dobrovolném rozpuštění spolku 8.     Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereines
9.     Porady a rozhodování o dalších otázkách stanovených programem 9.     Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen

§9.     Předsednictvo
Der Vorstand

1.     Předsednictvo je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 1.     Der Vorstand ist das geschäftsführende Organ des Vereins und verantwortet sich der Generalversammlung. Er führt die Vereinsgeschäfte zwischen den Generalversammlungen.
2.     Předsednictvo sestává z šesti členů, a sice z předsedy a jeho zástupce, zapisovatele a jeho zástupce a z pokladníka a jeho zástupce. 2.     Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und zwar aus dem Obmann und seinem Stellvertreter, dem Schriftführer und seinem Stellvertreter, dem Kassier und seinem Stellvertreter.
3.     Předsednictvo je voleno valnou hromadou. Předsednictvo má při odpadnutí voleného člena právo kooptovat na jeho místo jiného volitelného člena a kooptaci nechat nejbližší valnou hromadou schválit. Při úplném výpadku celého předsednictva anebo jeho výpadku na neodhadnutelnou dobu je každý revizor povinen svolat bez prodlení mimořádnou valnou hromadu za účelem volby nového předsednictva. Není-li ani revizor schopen valnou hromadu svolat, je kterýkoli řádný člen, který takovou situaci zjistil, povinen neprodleně zažádat u příslušného soudu o jmenování kurátora, který obratem svolání valné hromady zajistí. 3.     Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen. Sollte auch der Rechnungsprüfer handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.
4.     Funkční období předsednictva je dvouleté. Opakovaný mandát je přípustný. 4.     Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich.
5.     Předsednictvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemně nebo ústně. Je-li i místopředseda na neodhadnutelnou dobu nepřítomen, může předsednictvo svolat kterýkoli z jeho ostatních 5.     Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch dieser auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige
6.     Předsednictvo je usnášení schopné, byli-li pozváni všichni jeho členové a je-li přítomna nejméně polovina jeho členů. 6.     Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.
7.     Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 7.     Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
8.     Jednání předsednictva řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li i místopředseda nepřítomen, řídí jednání nejstarší z přítomných členů. 8.     Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.
9.     Jednání předsednictva je přístupné všem členům spolku. Členové předsednictva jsou povinni na požádání sdělit termín a program jednání těm členům spolku, kteří o to projeví zájem. Předsedající může z jednání vyloučit přítomné členy spolku, kteří průběh jednání předsednictva narušují. 9.     Die Vorstandssitzung ist allen Vereinsmitgliedern zugänglich. Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, interessierten Mitgliedern über Termin und Programm der Sitzung Auskunft zu geben. Der Vorsitzende kann aus der Sitzung jene anwesende Vereinsmitglieder ausschließen, die die Vorstandsitzung stören.
10.  Valná hromada může kdykoli odvolat celé předsednictvo anebo jeho jednotlivé členy. Odvolání nabývá účinnosti volbou nového předsednictva či člena předsednictva. 10.  Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder ihrer Funktion entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitgliedes in Kraft.
11.  Členové předsednictva mohou kdykoli písemně oznámit své odstoupení. Oznámení o odstoupení je adresováno předsednictvu, v případě odstoupení celého předsednictva pak valné hromadě. Odstoupení nabývá platnosti kooptací či volbou nástupců. 11.  Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

§10.     Činnost předsednictva
Aufgabenkreis des Vorstandes

1.     Předsednictvu přísluší vedení spolku. Je pověřeno všemi úkoly, kterými není podle stanov pověřen žádný jiný orgán spolku. Do jeho pravomoci spadají zejména následující činnosti: 1.     Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:
2.     Předseda zastupuje spolek navenek. Písemnosti spolku jsou platné, jsou-li opatřeny podpisy předsedy a zapisovatele, ve finančních záležitostech podpisy předsedy a pokladníka. 2.     Der Obmann vertritt den Verein nach Außen. Schriftliche Ausfertigungen des Vereines bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Obmannes und des Schriftführers, in Geldangelegenheiten des Obmannes und des Kassiers.
3.     Právní úkony mezi členy představenstva a revizorem na jedné a spolkem na druhé straně vyžadují navíc schválení valnou hromadou. 3.     Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verein bedürfen zu ihrer Gültigkeit außerdem der Genehmigung der Generalversammlung.
4.     Zplnomocnění k zastupování spolku navenek v právních úkonech či k podpisování jménem spolku mohou být vystavena pouze funkcionáři jmenovanými v odst. 2. 4.     Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Funktionären erteilt werden.
5.     Při nebezpečí z prodlení je předseda oprávněn rozhodovat samostatně a na vlastní zodpovědnost i ve věcech, které spadají do příslušnosti valné hromady či předsednictva. Taková rozhodnutí však vyžadují dodatečného schválení příslušným orgánem spolku. 5.     Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.
6.     Předseda řídí jednání valné hromady a předsednictva. 6.     Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.
7.     Zapisovatel pomáhá předsedovi při vedení záležitostí spolku. Zodpovídá za zápisy protokolů z jednání valné hromady a předsednictva. 7.     Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des Vorstandes.
8.     Pokladník zodpovídá za vedení hospodářských záležitostí spolku. 8.     Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines verantwortlich.
9.     Nemohou-li předseda, zapisovatel či pokladník vykonávat svou činnost, nastupuje na jejich místo zástupce. 9.     Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Obmannes, des Schriftführers und des Kassiers ihre Stellvertreter.

§11.     Revizoři
Die Rechnungsprüfer

1.     Tři revizoři spolku jsou voleni valnou hromadou. 1.     Die drei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung gewählt.
2.     Revizoři vykonávají průběžný dohled nad hospodařením spolku a ověřují roční uzávěrku hospodaření. O výsledcích informují předsednictvo a valnou hromadu. 2.     Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses. Sie haben dem Vorstand und der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.
3.     V ostatním platí pro revizory přiměřeným způsobem ustanovení § 9 odst. 4, 10 a 11 a § 10 odst. 3. 3.     Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 9 Abs. 4, 10 und 11 sowie des § 10 Abs. 3 sinngemäß.

§12.     Smírčí soud
Das Schiedsgericht

1.     Interní smírčí soud je povolán rozhodovat ve všech sporech souvisejících se spolkem. 1.     Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen.
2.     Smírčí soud sestává ze tří řádných členů spolku. Je sestaven tak, že jedna ze sporných stran písemně oznámí předsednictvu jednoho smírčího soudce. Na výzvu předsednictva v průběhu sedmi dnů oznámí do čtrnácti dnů druhá sporná strana písemně druhého smírčího soudce. Po vyrozumění předsednictvem v průběhu dalších sedmi dnů zvolí oba smírčí soudci do čtrnácti dnů třetího smírčího soudce jako předsedu smírčího soudu. Při rovnosti hlasů rozhodne los. 2.     Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichtes namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los.
3.     Smírčí soud přijímá rozhodnutí za přítomnosti všech svých členů prostou většinou hlasů. Rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jeho rozhodnutí jsou uvnitř spolku konečná. 3.     Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.

§13.     Rozpuštění spolku
Auflösung des Vereines

1.     O dobrovolném rozpuštění spolku může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná mimořádná valná hromada dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů. 1.     Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
2.     Existuje-li majetek spolku, rozhodne tato valná hromada rovněž o jeho likvidaci. Zejména jmenuje likvidátora a rozhodne, komu bude po pokrytí závazků převeden zbývající majetek spolku. Tento majetek má, pokud je to možné a přípustné, připadnout organizaci, která sleduje stejné či podobné cíle jako spolek. 2.     Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die Liquidation zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen und einen Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt.